Demokratiet skal starte lige uden for hoveddøren

Demokratiet skal starte lige uden for hoveddøren

At have indflydelse på sit lokale fællesskab og den by man bor i er en grundlæggende byggeklods for et levende civilsamfund og et bæredygtigt demokrati. Derfor ønsker Alternativet at styrke civilsamfundet og de nære, lokale demokratiske miljøer.

I Danmark har vi i løbet af en menneskealder nedlagt et utal af demokratisk valgte forsamlinger.
I 1968 havde vi 1.300 kommuner, som nu er blevet til 98.
13.000 folkevalgte er nedskåret til omkring 2500.
Amterne er nedlagt og erstattet af regioner uden skatteudskrivning.

Vi har langsomt fjernet demokratiet fra offentligheden og centraliseret den politiske magt i Danmark. Vi har valgt at lade stadig færre mennesker tale på vores vegne.

Men det at være samfundsborger handler om frihed, lighed og nær-fællesskab. Om at have rettigheder og om at være med i den politiske beslutningsproces. Og det kommer ikke af sig selv. Vi skal selv bygge gode rammer og gøre plads til at langt flere kan deltage i demokratiet.

Alternativet mener, at et aktivt, inkluderende og nært demokrati er den bedste måde at undgå magtkoncentration og politikerlede. Derfor vil vi skabe et samfund, der er demokratisk helt fra bunden – hvor alle borgere har mulighed for reel indflydelse, på det, der betyder noget for dem. Og vi tror på, at det ikke kan gå for hurtigt.

Derfor foreslår vi at Aarhus Kommune skal udnævne lokalsamfund, lokale miljøer og fællesskaber som udviklings-motorer for det nære demokrati. Kommunen skal arbejde for, at hvert lokalsamfund og fællesskab kan inspirere og danne rammer for borgernes indflydelse på livet lige udenfor hoveddøren.

Vi skal have modet og tilliden til, at lade lokalsamfundene tage flere demokratiske beslutninger selv. Og vi skal som fællesskab understøtte, at alle kan få plads og indflydelse på deres egne omgivelser.

Den nære demokratiske indflydelse skal selvfølgelig udvikles i et tæt samspil med Byrådet, og vi skal finde de rigtige balancer mellem, hvad det lille fællesskab kan bestemme selv, og hvilke beslutninger der berører det store fællesskab, og derfor skal varetages af Byrådet.

Men vigtigst af alt er, at vi flytter beslutningerne tættere på de borgere, det drejer sig om.

Giv mennesker med senfølger efter overgreb et sted!

Giv mennesker med senfølger efter overgreb et sted!

Børn udsat for seksuelle overgreb bliver voksne. I Aarhus kommune alene anslås det at 17.ooo mennesker kan have brug for særlig støtte på baggrund af senfølger efter overgreb i barndommen.

Opret et TILLIDSHUS i Aarhus for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Af Carsten Borup, byrådskandidat for Alternativet

Bag mange psykiske lidelser og psykiske og fysiske symptomer gemmer sig traumatiske oplevelser fra barndommen eller ungdomstiden. Rigtig mange Aarhusianere har været udsat for seksuelle overgreb i en eller anden form. Overgreb der sætter sig spor i livet, og for rigtig mange hele livet.

Senfølger giver sig udtryk i fysiske og psykiske lidelser, neurologiske sygdomme og social udsathed såsom stress, angst, kroniske fysiske lidelser og smerter, depressioner, PTSD og kompleks PTSD, dissociation mm. En konsekvens er ofte selvdestruktiv adfærd, misbrug, fremmedgjorthed, svært ved at mærke egne grænser, følelser og behov. Mange senfølger viser sig først sent, ofte i 30-årsalderen og konsekvenserne kan gøre det virkelig svært at fungere i samfundet, på arbejdsmarkedet og i livet i det hele taget.

Et overset problem

Seksuelle overgreb og de skader og senfølgerne som det afsted-kommer er alligevel ofte et overset tema i den sociale og sundhedsmæssige debat og ikke mindst i den kommunale indsats. Det er egentlig mærkeligt, da der alene i Aarhus kan antages at være ca. 17.000 mennesker med behandlingskrævende senfølger efter seksuelle overgreb.

Veteranhjem og Tillidshuse

Vi har nu i snart mange år haft Veteranhjem for vores hjemvendte soldater. Det er slående at soldaterne har de samme følger og symptomer i bagagen, som præger mennesker med seksuelle overgreb; Blandt andet angst, ensomhedsfølelse, mangel på at kunne mærke og føle, være i afmagt, have selvmordsønsker og altid være præget af PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Begge grupper har været i krig og skulle overleve. Nogle som unge soldater andre som børn i en troløs verden.

Det vil være oplagt at etablere Tillidshuse som en parallel til Veteranhjemmene for mennesker med seksuelle overgreb i bagagen.

En kommunal plan for en indsats i Aarhus kommune

Jeg vil opfordre Aarhus kommune til at lave en særlig indsats og udvikle en kommunal handlingsplan i forhold til senfølger efter seksuelle overgreb og følge eksemplet fra en række andre kommuner i Danmark eksempelvis Kolding og Nyborg kommune.

Tillidshuset

Lad Aarhus kommune blive en foregangskommune ved at oprette et TILLIDSHUS en parallel til Veteranhjemmet, hvor senfølgeramte kan komme og få ro i en periode.

Et Tillidshus er en slags ”helle i hverdagen”, hvor der gives støtte og forståelse og plads til at restituere sig i en periode blandt ligesindede. Et Tillidshuse vil give mange (også dem som ikke bruger det) en stor tryghed og rygstød til at klare den senfølgeramtes ”kamp i hverdagen”. Her skal være plads til netop at styrke tilknytningsevnen, til at indgå i relationer og opnå tillid til andre. Samtidig bør der gives mulighed for fysioterapi, massage og kontaktmuligheder til de behandlingsmuligheder, som vi har.

Et Tillidshus er ikke et krisecenter eller et behandlingssted, men netop et frirum og et mødested for ligesindede, som måske kan give afsæt til et forbedret liv. Brugere skal komme af egen vilje, Ikke visiteres. Et Tillidshus bør agere med en Traume Bevidst Tilgang (TBT) til brugerne, hvilket betyder, at brugerne ikke er lig med deres traumer, men at de traumatiserende hændelser er udgangspunktet.

Jeg foreslår at der afsættes midler til at etablere et hus og skabe plads til 4-6 personer med overnatningsmuligheder ad gangen. Et Tillidshus skal ligesom et veteranhjem have en leder eller værtinde, adgang til psykologisk støtte og trivsel. Stedet kan inddrage frivillige som hjælpere.

Et sådant Tillidshus kan være en modvægt til afmagt, dyb depression, til voldsom PTSD og selvmords truethed.

I Aarhus arbejder en række NGO´ere, foreninger og organisationer med indsatser i forhold til seksuelle overgreb, som alle har stor indsigt og kan være mulige samarbejdspartnere for kommunen. Det drejer sig blandt andet om Landsforeningen Spor / Midtjysk Spor, Kvisten Aarhus, LivaRehab, Joan søstrene, CSM-midt-nord, Reden og Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb (LMSO).

Det er på høje tid

Det er på høje tid, at de borgere som er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og som nu er blevet voksne, får den hjælp, som de har brug for. Giv plads til en ”Safe-spot” styrk indsatsen for børn udsat for seksuelle overgreb, som nu er blevet voksne.

——————

FAKTA: Vi har belæg for at mene, at cirka 10% af befolkningen har oplevet seksuelle overgreb, der har virket traumatiserende. Cirka 60-80% udvikler senfølger, der giver sig udtryk i fysiske og psykiske lidelser, neurologiske sygdomme og social udsathed såsom stress, angst, kroniske fysiske lidelser og smerter, depressioner, PTSD og kompleks PTSD, dissociation mm. En konsekvens er ofte selvdestruktiv adfærd, misbrug, fremmedgjorthed, svært ved at mærke egne grænser, følelser og behov. Senfølger kan gøre det virkelig svært at fungere i livet, i samfundet og på arbejdsmarkedet.